Detaljerne i vores produktlevering

Salgs- & leveringsbetingelser

Introduktion

Disse Salgs- og leveringsbetingelser version DK-5.0 (”Aftalen”) er indgået på datoen angivet i Bestillingsformularen mellem Worklife Barometer ApS (CVR-nr. 35 39 55 39), Njalsgade 76, 2300 København S (”Worklife Barometer”) og ”Kunden” som angivet i Bestillingsformularen. WLB og Kunden benævnes hver for sig en ”Part” og samlet ”Parterne”.

1. Aftalens baggrund og formål

WLB har udviklet og sælger adgang til Howdy, en teknologiløsning inden for sundhed og arbejdsmiljø.

Kunden vælger selv hvilke Moduler, der skal indgå i Howdy. De af Kunden valgte Moduler fremgår af prislisten i Bestillingsformularen.

Kunder ønsker at anvende Howdy, og Parterne har derfor indgået denne Aftale vedrørende WLB's levering af Howdy samt eventuelle tillægsydelser til Kunden på de i Aftalen angivne vilkår og betingelser.

Bestillingsformularen, Aftalen samt links refereret til i Bestillingsformularen og i Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag.

2. Løsningen

Teknologiløsningen Howdy består af en platform, samt en række valgfrie moduler (”Moduler”) og refereres samlet hertil til som (”Howdy”). Howdy er nærmere beskrevet her samt på underliggende websider. Kunden giver nærmere angivne medarbejdere adgang til Howdy (”Medarbejderne”), og når Medarbejderne er logget på Howdy, vil de have mulighed for at tilgå de forskellige Moduler i Howdy. For nogle af Modulerne opsamles og genereres statistik, som deles med Kunden.

For hver Medarbejder Kunden giver adgang til Howdy kræves licens. Visse Moduler er inklusive i Howdy Basic og visse Moduler er særskilt licenseret. Omfanget af licenseringen fremgår af Bestillingsformularen. Til visse af Modulerne kan tilknyttes proaktive, faglige beredskaber (”Beredskab"), der er nærmere beskrevet her.

Kunden vælger selv hvilke Moduler, der skal indgå i dennes Howdy løsning. De af Kunden valgte Moduler fremgår af Bestillingsformularen.

Kunden er selv ansvarlig for løbende selv at opdatere Howdy kundeportalen med information omkring eventuelt fratrådte og nye Medarbejdere, samt opsætning af rapportering og anden Howdy administration. Alternativt kan Kunden sende de nævnte oplysninger som en automatisk dataintegration via WLB's API (application program interface).

Howdy stilles til rådighed i henhold til Aftale "som det er og forefindes" og med anvendelighed til de formål, som følger af produktbeskrivelsen til hvert modul. WLB er berettiget til løbende at videreudvikle og foretage tilpasninger af Modulerne i Howdy. Derudover gives ingen indeståelse af nogen art for Howdy, herunder, men ikke begrænset til, garanti vedrørende anvendelighed til et bestemt formål, fravær af fejl og mangler. Hvis WLB ønsker at ophøre understøttelsen af et eller flere Moduler sker det i henhold til afsnit 3 om varighed.

3. Abonnementsperiode og varighed

Kunden køber indledningsvist Howdy for den, i Bestillingsformularen, angivne periode med det, i Bestillingsformularen, antal licenser til nærmere angivne Medarbejdere (”Første Abonnementsperiode”).

Efter udløbet af Første Abonnementsperiode løber yderligere abonnementsperioder i den angivne periode som angivet i Bestillingsformularen.

Såfremt Kunden ønsker at tilkøbe yderligere Moduler eller licenser, tilføjes disse til Kundens Howdy frem til udløbet af den igangværende abonnementsperiode og afregning heraf sker for samme periode.

Denne Aftale fortsætter indtil den opsiges af en Part til udgangen af en abonnementsperiode med mindst 45 dages varsel inden udløbet af en abonnementsperiode.

4. Priser og betaling

Priserne for Howdy er angivet i Bestillingsformularen. WLB er berettiget til at ændre priserne for Howdy senest 60 dage inden udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

WLB fakturerer Kunden for betaling for en abonnementsperiode forud for påbegyndelsen af den pågældende abonnementsperiode. WLB fremsender faktura med en forfaldsdag på 14 dage. I tilfælde af for sen betaling er WLB berettiget til at tilskrive renter i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5. Persondatabeskyttelse

WLB overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 (”Persondataforordningen”), som får effekt den 25. maj 2018 samt den supplerende danske databeskyttelseslov, der træder i kraft senest 25. maj 2018.

Alt data, som indsamles gennem Howdy, tilhører WLB. WLB deler statiske data på ikke personhenførbart niveau med Kunden og eventuelle samarbejdspartnere, såfremt dette er specifikt valgt til i Bestillingsformularen. Kunden har ikke ret til at få indsigt i Medarbejdernes oplysninger.

Læs mere om vores dataansvar, datasikkerhed, herunder persondatapolitik her.

6. Immaterielrettigheder

Howdy indeholder en licens til at anvende teknologiløsningen Howdy og eventuelt tilkøbte Moduler (”Licensen”). WLB giver Kunden denne Licens, der er en uoverdragelig, ikke-eksklusiv Licens til brug hos Kunden og dennes angivne Medarbejdere i de respektive Abonnementsperioder.

Kunden anerkender, at enhver immateriel rettighed, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, knowhow, goodwill, varemærker og øvrigt materiale, der udveksles, videreudvikles og fremkommer som led i Aftalen, skal tilhøre WLB.

7. Ansvar

WLB afgiver ingen garantier for Howdys virke og effekt, herunder ingen garantier for Howdys forebyggende, sundheds- eller helbredsmæssige effekt for Medarbejderne. WLB er ikke ansvarlig for rigtigheden af de af Medarbejderne angivne data og kan derfor ikke drages til ansvar for konsekvenser forbundet hermed.

WLB fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til omsætningstab, tab relateret til tabt eller ødelagt data m.v.

WLB's erstatning til Kunden er begrænset til 100% af betalingen modtaget fra Kunden for den Abonnementsperiode, som erstatningskravet hidrører fra.

8. Underleverandører

WLB kan frit anvende underleverandører til at opfylde denne Aftalen uden at dette kræver samtykke fra Kunden, medmindre at dette er påkrævet efter persondataretlige regler.

WLB kan anvende et eksternt Beredskab, og WLB kan således til enhver tid udskifte sådan et ekstern Beredskab, såfremt det fortsat udgøres af personer med tilsvarende høj og relevant faglighed.

9. Tavshedspligt og fortrolighed

Parterne skal iagttage fortrolighed vedrørende Aftalen, oplysninger om Medarbejdere, erhvervshemmeligheder i henhold til markedsføringsloven og øvrige forhold, som Parterne i medfør af denne Aftale måtte få kendskab til.

10. Overdragelse of opsigelse af aftalen

WLB er berettiget til at overdrage Aftalen uden samtykke fra Kunden.

Hvis en Part væsentligt eller gentagne gange misligholder denne Aftale, og sådan misligholdelse ikke afhjælpes inden for 30 dage efter modtagelse af skriftligt opfordring hertil fra den ikke-misligholdende Part, er den ikke-misligholdende Part berettiget til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning.

11. Ændring af aftalen

Denne aftale erstatter tidligere aftaler indgået mellem Parterne.

Den nyeste Bestillingsformular vil til hver en tid være en del af Aftalen. Alle ændringer til Aftalen skal for at være gyldige være indgået af Parterne skriftligt.

12. Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler om lovvalg.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved de danske domstole.