LinkedIn image
Försäljnings- och leveransvillkor

För abonnemang på Howdy ApS

Innehållsförteckning

Introduktion

Dessa Försäljnings- och leveransvillkor version SE-5.0 (”Avtalet”) har ingåtts på det datum som angivits i Beställningsformuläret mellan Howdy AB (Org.nr 559026–3678), Drottning Kristinas väg 53, 114 28 Stockholm (”Howdy”) och ”Kunden” som angivits i Beställningsformuläret. Leverantören och Kunden benämns var för sig som ”Part” och tillsammans ”Parterna”

1. Actalets bakgrund och ändamål

Howdy ApS har utvecklat och säljer tillgång till Howdy, en tekniklösning inom hälsa och arbetsmiljö.

Kunden väljer själv vilka Moduler som ska ingå i Howdy. Modulerna som valts av Kunden framgår av prislistan i Beställningsformuläret.

Kund önskar att använda sig av Howdy och Parterna har därmed ingått detta Avtal gällande Howdy's leverans av Howdy, samt eventuella tilläggstjänster till Kund enligt de i Avtalet angivna villkor och bestämmelser.

Beställningsformuläret, Avtalet samt länkar tillhörande Beställningsformuläret och Avtalet utgör det samlade avtalet.

2. Lösningen

Tekniklösningen Howdy består av en plattform samt ett antal valfria moduler (”Moduler”) och benämns i samlat namn som (”Howdy”). Howdy finns närmre beskrivit här samt på underliggande websidor. Kunden ger tillgång till Howdy för närmare angivna medarbetare (”Medarbetarna”) och när Medarbetarna är inloggade i Howdy, har de möjlighet att komma åt de olika Modulerna i Howdy. Några av Modulerna samlar in och genererar statistik, som delas med Kunden.

För varje Medarbetare som av Kunden, får tillgång till Howdy, krävs en licens. Några Moduler er inkluderade i Howdy Basic medan andra Moduler är särskilt licensierade. Omfattningen av licenser framgår i Beställningsformuläret. Till några av Modulerna kan proaktiva, professionella beredskapsteam (”Beredskap”) kopplas på. Dessa finns närmare beskrivna här.

Kunden väljer själv vilka Moduler som ska ingå i dennes Howdy-lösning. Kundens valda Moduler framgång i Beställningsformuläret.

Kunden är själv ansvarig för att kontinuerligt uppdatera Howdy-kundportal med information om eventuella avslut och nya Medarbetare samt upprättande av rapporter och annan Howdy-administration. Alternativt kan Kunden sända ovannämnda uppgifter som en automatisk dataintegration via Howdy's API (application program interface).

Howdy görs tillgängligt i enlighet med Kundavtalet "som det är och existerar" och med tillämpning till de ändamål som beskrivs enligt produktbeskrivningen för varje modul. Howdy ApS är berättigad till att löpande vidareutveckla och utföra justeringar av Modulerna i Howdy. Därutöver ges ingen garanti av någon art för Howdy, med avseende till, men inte begränsat till, garanti gällande tillämpning av ett specifikt ändamål, frånvaro av fel och saknad. Om Howdy ApS önskar upphöra med en eller flera Moduler sker det enligt avsnitt 3 om Abonnemangsperiod och Varaktighet.

3. Abonnemangsperiod och varaktighet

Kunden köper inledningsvis Howdy för den, i Beställningsformuläret, angivna period med det, i Beställningsformuläret, antal licenser till närmare angivna Medarbetare (”Första Abonnemangsperiod”).

När Första Abonnemangsperioden löpt ut är ytterligare Abonnemangsperioder i den angivna period som angetts i Beställningsformuläret.

Om Kunden önskar köpa till ytterligare Moduler eller licenser, läggs dessa till i Kundens Howdy, fram tills dess att pågående Abonnemangsperiod löper ut och avräkningen sker för samma period.

Detta Avtal fortlöper till dess att det sägs upp av någon Part under Abonnemangsperiod med minst 45 dagars varsel innan en Abonnemangsperiod löper ut.

4. Priser och betalning

Priserna för Howdy finns angivna i Beställningsformuläret. Howdy ApS är berättigad till att ändra priserna för Howdy senast 60 dagar innan pågående Abonnemangsperiod löper ut.

Howdy ApS fakturerar Kunden för betalning för en Abonnemangsperiod innan den aktuella Abonnemangsperioden påbörjas.

5. Persondataskydd

Howdy ApS följer alltid de gällande regler och lagstiftning för behandling av personuppgifter, enligt Europa Parlamentets och Kommissionens förordning nr. 2016/679 den 27. april 2016 (”Dataskyddsförordningen”), som träder i kraft den 25. maj 2018 samt den kompletterade svenska dataskyddslagen, som träder i kraft senast den 25. maj 2018.

All data som samlas in genom Howdy, tillhör Howdy ApS. Howdy ApS delar statistisk data, på ej personhänförbar nivå, med Kunden och eventuella samarbetspartners, om detta är specifikt tillvalt i Beställningsformuläret. Kunden har inte rätt till att få insyn i Medarbetarnas uppgifter.

Läs mer om vårt dataansvar, datasäkerhet, bl.a. persondatapolicy här.

6. Immateriella rättigheter

Howdy innehåller en licens för att använda tekniklösningen Howdy och eventuella tillköpta Moduler (”Licensen”). Howdy ApS ger Kunden dessa Licenser, som är icke överlåtningsbara, icke-exklusiv Licens för användning hos Kunden och dess angivna Medarbetare i de respektive Abonnemangsperioder.

Kunden är införstådd med att alla immateriella rättigheter, härunder men inte begränsat till, upphovsrätt, knowhow, goodwill, varumärke och övrigt material, som utväxlas, vidareutvecklas och framkommer som ett led i Avtalet, skall tillhöra Howdy ApS.

7. Ansvarsfriskrivning

Howdy ApS ger inga garantier för Howdys verkan och effekt, vilket inkluderar inga garantier för Howdys förebyggande, hälsorelaterade effekt för Medarbetarna. Howdy ApS hålls inte ansvarig för äktheten av dess Medarbetares angivna data och kan därför inte hållas ansvariga för konsekvenser som är förbundet med det.

Howdy ApS frånsäger sig allt ansvar för indirekta förluster vilket inkluderar men inte begränsas till förlorad omsättning samt förväntad omsättning, förluster relaterade till förlorad eller skadad data etc.

Howdy ApS ersättning till Kunden är begränsat till 100% av erhållen betalning som mottagits från Kunden för den Abonnemangsperiod som ersättningskravet härrör från.

8. Underleverantörer

Howdy ApS kan fritt använda underleverantörer för att uppfylla detta Avtal utan att detta kräver samtycke från Kunden, om detta inte krävs utefter personuppgiftsrättsliga krav.

Howdy ApS kan använda ett externt Beredskap, och Howdy ApS kan därmed närsomhelst byta ut ett sådant externt Beredskap, om det fortsatt utgörs av personer med motsvarande hög och relevant kompetens.

9. Sekretess & tysnadsplikt

Parterna skall iakttaga sekretess berörande Avtalet, information om Medarbetare, affärshemligheter i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen som Parterna i samband med detta Avtal blir medvetna om.

10. Hävning och uppsägning av avtalet

Howdy ApS är berättigad till att häva Avtalet utan samtycke från Kunden.

Om en Part väsentligt eller återupprepade gånger missbrukar detta Avtal, och sådan brister inte åtgärdas inom 30 dagar efter mottagande av skriftlig begäran från den icke-försummande Part, är den icke-försummande Part berättigad till att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

11. Ändring av avtal

Detta avtal ersätter tidigare avtal som ingåtts mellan Parterna.

Det senaste Beställningsformuläret kommer vid varje tidpunkt vara en gällande del av Avtalet. Alla ändringar och tillägg till Avtalet skall, för att vara giltiga, göras skriftligen mellan Parterna.

12. Domstol och tvister

Avtalet regleras och lyder under svensk lag med undantag av svensk lags internationella privaträttsliga regler om valrätt.

Eventuell tvist, som kan uppstå i samband med Avtalet, bl.a. tvister berörande Avtalets existens eller giltighet, avgörs av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

13. Ändringslogg

16-03-2023: Uppdaterat företagsnamn från Worklife Barometer ApS till Howdy ApS. CVR-nummer oförändrat.