LinkedIn image
Salgs- og leveringsbetingelser

For serviceydelser leveret af Howdy ApS

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Disse Salgs- og leveringsbetingelser (”Aftalen”) er indgået på datoen angivet i Bestillingsformularen mellem Howdy ApS (CVR-nr. 35 39 55 39), Njalsgade 76, 2300 København S (”Howdy ApS” og ”Howdy”) og ”Kunden” som angivet i Bestillingsformularen. Howdy og Kunden benævnes hver for sig en ”Part” og samlet ”Parterne”.

1. Aftalens rækkevidde

Nærværende aftale regulerer ydelser fra Howdy ApS som f.eks. workshops, kick-offs, m.m. og erstatter ikke eventuelle tidligere indgåede aftaler som f.eks. aftale om indkøb af licenser og beredskab. Leverancen af ydelser sker i henhold til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser , og er nærmere beskrevet i tilbudsformularen.

2. Fakturering, priser og betaling

Ydelser og pris er beskrevet i tilbudsformularen og fakturering foretages ved underskrift af tilbud. Betaling forfalder 14 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarenter pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.

3. Rejsetid og rejseomkostninger

Rejsetid faktureres med 50% af den aftalte timesats, dog minimum dkk 600 ekskl. moms. Rejseomkostninger viderefaktureres med faktisk afholdte omkostninger og kørepenge afregnes efter statens takser.

4. Ydelser og arbejdstider

Medmindre andet skriftlig aftales udføres arbejdet på hverdage indenfor Howdy ApS’ almindelige arbejdstid, som er mandag til torsdag fra kl. 9:00 til kl. 17:00 og fredag fra kl. 8:00 til kl. 16:00 – inkl. 30 minutters frokost. Foregår arbejdet på kundens foranledning uden for de normale arbejdstider, beregnes dobbelt timetakst. Howdy ApS’ levering af ydelser kan omfatte brug af underleverandører.

5. Levering

Levering er sket ved levering af ydelsen, enten online eller ved fremmøde hos kunden. Såfremt Howdy ApS skulle få problemer med overholdelse af det forventede leveringstidspunkt, vil dette hurtigst muligt blive meddelt kunden med angivelse af ny forventet leveringsdato. Medmindre andet skriftligt aftales påtager Howdy ApS sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser.

6. Fejl og mangler

Medmindre andet skriftligt aftales, skal mangler påberåbes straks og senest 14 dage fra leverings-dagen, idet kunden i modsat fald mister retten til at gøre mangelindsigelse gældende overfor Howdy ApS.

7. Erstatningsansvar

Såfremt Howdy ApS skulle ifalde et erstatningsansvar, kan dette kun gøres gældende for direkte dokumenterede udgifter som følge af det erstatningspådragende forhold. Kunden vil således aldrig kunne kræve erstatning for følgetab, driftstab, eller andre indirekte tab. Det samlede erstatningsbeløb vil aldrig kunne overstige 25% af aftalesummen for den misligholdte del af leverancen og max. DKK 75.000.

8. Force majeure

Hverken Howdy ApS eller kunden skal anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet (herunder strejker og lockouts). Dette gælder tilsvarende for forhold hos de af Howdy ApS anvendte underleverandører. Den part der er ramt af force majeure skal uden ugrundet ophold give modparten skriftlig besked om dette. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den del af leverancen der er berørt af force majeure, såfremt denne varer mere end 60 arbejdsdage.

9. Tavshedspligt

Howdy ApS iagttager ubetinget tavshed overfor uvedkommende om kundens eller andres forhold, som Howdy ApS måtte få kendskab til under udførelsen af de aftalte serviceydelser, bortset fra forhold som må betragtes som værende alment kendte. En tilsvarende forpligtigelse gælder for kunden vedrørende Howdy ApS’ forhold.

10. Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler om lovvalg.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved de danske domstole.

11. Ændringslog