The details of our product delivery

Sales & Delivery Terms​

(This site is only in Danish)

Introduction

Disse Salgs- og leveringsbetingelser version DK-6.0 (”Aftalen”) er indgået på datoen angivet i Bestillingsformularen mellem Studenterrådgivningen (CVR-nr. 18 55 03 42), Emil Holms Kanal 14, 4. sal, 2300 København S (”SRG”) og ”Institutionen” som angivet i Bestillingsformularen.

SRG er samarbejdspartner med Howdy, der leverer den digitale del af ”Howdy® til studerende” og nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser regulerer leverancen for så vidt angår Howdy teknologien eksklusiv beredskab. SRG, Institutionen og/eller Howdy benævnes hver for sig en ”Part” og samlet ”Parterne”.

1. Background and purpose of agreement

Howdy har udviklet og sælger adgang til Howdy® løsningen, en teknologiløsning inden for trivsel og sundhed.

Institutionen vælger selv hvilke Moduler, der skal indgå i Howdy. De af Kunden valgte Moduler fremgår af prislisten i Bestillingsformularen.

Institutionen ønsker at anvende Howdy til dennes studerende, og Parterne har derfor indgået denne Aftale vedrørende Howdy’s levering af Howdy-løsningen til Kunden på de i Aftalen angivne vilkår og betingelser.

Bestillingsformularen, Aftalen samt links refereret til i Bestillingsformularen og i Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag.

2. The solution

Teknologiløsningen Howdy består af en platform, samt en række valgfrie moduler (”Moduler”) og refereres samlet hertil til som (”Howdy”). Howdy er nærmere beskrevet her samt på underliggende websider. Institutionen giver nærmere angivne studerende adgang til Howdy (”Studerende”), og når de Studerende er logget på Howdy, vil de have mulighed for at tilgå de forskellige Moduler i Howdy. For nogle af Modulerne opsamles og genereres statistik, som deles med Institutionen og SRG.

For hver Studerende der gives adgang til Howdy kræves licens. Omfanget af licenseringen fremgår af Bestillingsformularen. Til visse af Modulerne kan tilknyttes proaktive, faglige beredskaber (”Beredskab“), der er nærmere beskrevet her. Beredskabet leveres af SRG.

Institutionen vælger selv hvilke Moduler, der skal indgå i dennes Howdy løsning. De af Institutionen valgte Moduler fremgår af Bestillingsformularen.

Institutionen er selv ansvarlig for løbende at opdatere Howdy kundeportalen med information omkring eventuelt fratrådte og nye Studerende, samt opsætning af rapportering og anden Howdy administration. Alternativt kan Kunden sende de nævnte oplysninger som en automatisk dataintegration via Howdy’s API (application program interface).

Howdy stilles til rådighed i henhold til Aftale “som det er og forefindes” og med anvendelighed til de formål, som følger af produktbeskrivelsen til hvert modul. Howdy er berettiget til løbende at videreudvikle og foretage tilpasninger af Modulerne i Howdy løsningen. Derudover gives ingen indeståelse af nogen art for Howdy løsningen, herunder, men ikke begrænset til, garanti vedrørende anvendelighed til et bestemt formål, fravær af fejl og mangler. Hvis Howdy ønsker at ophøre understøttelsen af et eller flere Moduler sker det i henhold til afsnit 3 om varighed.

3. Personal data protection

Howdy overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 (”Persondataforordningen”), som får effekt den 25. maj 2018 samt den supplerende danske databeskyttelseslov, der træder i kraft senest 25. maj 2018.

Alt data, som indsamles gennem Howdy løsningen, tilhører Howdy. Howdy deler statiske data på ikke personhenførbart niveau med Institutionen og SRG. Kunden har ikke ret til at få indsigt i de Studerendes oplysninger. 

4. Intellectual property rights

Howdy indeholder en licens til at anvende teknologiløsningen Howdy og eventuelt tilkøbte Moduler (”Licensen”). Howdy giver Institutionen denne Licens, der er en uoverdragelig, ikke-eksklusiv Licens til brug hos Institutionen og dennes angivne Studerende i de respektive Abonnementsperioder.

Institutionen anerkender, at enhver immateriel rettighed, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, knowhow, goodwill, varemærker og øvrigt materiale, der udveksles, videreudvikles og fremkommer som led i Aftalen, skal tilhøre Howdy.

5. Liability

Howdy afgiver ingen garantier for Howdy løsningens virke og effekt, herunder ingen garantier for Howdys forebyggende, sundheds- eller helbredsmæssige effekt for de Studerende. Howdy er ikke ansvarlig for rigtigheden af de af de Studerende angivne data og kan derfor ikke drages til ansvar for konsekvenser forbundet hermed.

Howdy fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til omsætningstab, tab relateret til tabt eller ødelagt data m.v.

Howdy’s erstatning til Institutionen er begrænset til 100% af betalingen modtaget fra SRG for den Abonnementsperiode, som erstatningskravet hidrører fra.

6. Subcontractors

Howdy kan frit anvende underleverandører til at opfylde denne Aftalen uden at dette kræver samtykke fra Institutionen, medmindre at dette er påkrævet efter persondataretlige regler.

Howdy anvender SRG som Beredskab.

7. Confidentiality

Parterne skal iagttage fortrolighed vedrørende Aftalen, oplysninger om de Studerende, erhvervshemmeligheder i henhold til markedsføringsloven og øvrige forhold, som Parterne i medfør af denne Aftale måtte få kendskab til.

8. Transfer and termination of the agreement

Howdy er berettiget til at overdrage Aftalen uden samtykke fra Institutionen.

Hvis en Part væsentligt eller gentagne gange misligholder denne Aftale, og sådan misligholdelse ikke afhjælpes inden for 30 dage efter modtagelse af skriftligt opfordring hertil fra den ikke-misligholdende Part, er den ikke-misligholdende Part berettiget til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning.

9. Changes to the agreement

Denne aftale erstatter tidligere aftaler indgået mellem Parterne.

Den nyeste Bestillingsformular vil til hver en tid være en del af Aftalen. Alle ændringer til Aftalen skal, for at være gyldige, være indgået af Parterne skriftligt.

10. Applicable law and jurisdiction

Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler om lovvalg.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved de danske domstole.