fbpx
Vi værdsætter dit privatliv

Vilkår & Privatlivspolitik

Introduktion

Ved at benytte Worklife Barometer ApS’ service gennem Howdy teknologiplatformen (”Howdy”) samtykker du til disse Vilkår og privatlivspolitik (herefter ”Vilkår”), og dermed også at Worklife Barometer ApS (herefter ”WLB”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) behandler dine personoplysninger som beskrevet heri.

1. Betingelser for brug

1.1. Adgangskode og sikkerhed

Du er ansvarlig for at hemmeligholde din adgangskode og opbevare den sikkert.

Vi anbefaler dig at sikre din mobilenhed med en sikker kode, hvilket betyder:

 • En kode med minimum 4 cifre
 • At skifte din kode mindst en gang om året
 • At bruge en kode til din Howdy app, som er forskellig fra den kode du anvender på din mobilenhed
 • Ikke at bruge postnumre, fødselsdatoer og gentagen eller på hinanden efterfølgende cifre

2. Dataansvar

2.1. Vi tager databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget disse Vilkår, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata.

Vi er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger:

Worklife Barometer ApS
Njalsgade 76,
2300 København S
CVR: 35395539
Telefonnr.: +45 888 777 00
Email: admin@worklifebarometer.com
Hjemmeside: www.howdy.care

2.2. Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata gennem disse Vilkår.

3. Behandling af persondata

3.1. Brug af Howdy

Det er frivilligt for dig at anvende Howdy.

Howdy inkluderer ét eller flere moduler, afhængig af, hvad din arbejdsgiver har valgt. Modulerne kan være ”sundhedsrettet” som f.eks. trivselsmålinger (Howdy Trivsel) og måling af fysisk smerte (Howdy Body) men kan også bruges til indsamling af anden (organisatorisk) feedback. Det er din arbejdsgiver, der afgør hvilke spørgsmål, der stilles til dig som bruger. Inden du modtager spørgsmålene, vil du blive præsenteret for en kort introduktion. Dine svar på spørgsmålene videregives kun i anonymiseret form til din arbejdsgiver. Nogle af vores moduler inkluderer endvidere et proaktivt beredskab, som kontakter dig med henblik på at rådgive dig om, hvordan du kan søge hjælp, hvis du ud fra dine svar i Howdy vurderes at mistrives, har smerter eller på anden måde være kvalificerer til at blive kontaktet af beredskabet. For at kunne dette indsamler vi forskellige relevante informationer fra dig om, herunder om din trivsel og aktuelle velbefindende.

Howdy tilbydes dig i samarbejde med din arbejdsgiver, der modtager visse anonyme rapporter for at kunne fremme arbejdsmiljø.

3.2. Når du anvender Howdy

Vi anvender persondata om dig for at levere vores ydelser til dig gennem Howdy, gøre vores service bedre og sikre kvalitet.

De persondata, vi anvender, omfatter navnlig:

 • Almindelige persondata i form af kontaktinformationer,
 • Følsomme persondata, herunder helbredsoplysninger om trivsel, smerter og lignende og andre helbredsforhold,
 • Svar på forskellige spørgsmål, som din arbejdsgiver finder relevant
 • Organisatoriske oplysninger, herunder titel, placering mv., og
 • Oplysninger, der indgår i henvendelser til og fra os og notater heraf.

De følsomme oplysninger vi registrerer, er enten nogen du selv indtaster i Howdy, eller nogen som du giver til vores beredskab under de telefonsamtaler, som du accepterer at have med beredskabet. Du kan altid meddele i begyndelsen af en telefonsamtale, at du ikke ønsker at dele dine oplysninger med vores beredskab, med os eller din arbejdsgiver. Sidstnævnte vil altid være i en anonymiseret, statistisk form.

3.3. Email, SMS og Push-meddelelser

Du tilmeldes automatisk vores ”Påmindelses-motor” som sikrer den altafgørende proaktive handling. Påmindelses-motoren vil give dig en notifikation, når det er tid til at indberette dit svar. Dine oplysninger bruges ikke til markedsføring.

3.4. Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Afhængig af, hvilke moduler din arbejdsgiver har tilvalgt, indsamler og opbevarer vi dine persondata til de formål modulerne understøtter, herunder fx til at monitorere din trivsel på din arbejdsplads, smerter og lignende samt andre helbredsforhold.

Vi indsamler dine oplysninger ud fra relevante faglige spørgerammer afhængig af de services, som din arbejdsgiver ønsker at anvende. Det kan fx være trivsel med udgangspunkt i WHO-5 spørgerammen, og forsøger på baggrund af dine besvarelser at kortlægge dit trivselsniveau.

Vi kan supplere og udvide disse services inden for formålet med Howdy.

3.5. Videregivelse af personoplysninger

For at kunne levere vores ydelser til dig er det nødvendigt at kunne videregive relevante personoplysninger om dig til vores beredskab. Kategorierne af modtagere i beredskabet omfatter følgende faglige personale:

 • Psykologer, sygeplejesker eller tilsvarende relevante fagpersoner, der bemander vores trivselsberedskab.
 • Fysioterapeuter (eller tilsvarende personer med fagligt indsigt), der bemander vores fysisk smerteberedskab.
 • Andre fagligt kompetente personer til varetagelse af andre fagberedskab.

Formålet med videregivelsen er, at vores beredskab på baggrund af oplysningerne kan kontakte dig og vejlede dig.

Alle personer, der bemander vores forskellige beredskaber, er underlagt fortrolighed og tavshedspligt.

3.6. Karakteren af de videregivne oplysninger

Din arbejdsgiver har valgt, hvordan de vil modtage statistik gennem Howdy. Alle oplysninger, som videregives til din arbejdsgiver, bliver alene videregivet i anonymiseret form og som led i statistiske fortegnelser. Vi lægger stor vægt på, at din arbejdsgiver ikke kan identificere, hvem der er personen bag en trivselsindberetning.

Din arbejdsgiver modtager anonyme rapporter, som indeholder et overblik over trivselsniveauet i hele virksomheden eller en specifik afdeling.

Der kan udarbejdes en rapport baseret på årsagskoder, såfremt der er inviteret mindst 20 personer til at anvende Howdy. Årsagskoderne indberettes til Howdy af vores Beredskab på baggrund af de samtaler beredskabet har med medarbejderne. Baseret på samtalen bliver årsagen til samtalen kvantificeret på en skala mellem 1 og 10.

Arbejdsgiveren kan også modtage en statistisk, anonymiseret rapport, hvor mindst 5 respondenter skal være inviteret til at indberette gennem Howdy. I denne rapport vil din arbejdsgiver modtage statistiske oplysninger baseret på en ”trafiklys”-indikator, hhv. grøn, gul og rød. Det fremgår også, hvis der er ikke-afgivne besvarelser, men ikke hvem der ikke har foretaget en indberetning.

3.7. Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler de persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger ikke flere persondata, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

3.8. Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

3.9. Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

De persondata, vi har om dig, skal vi sikre er rigtige og fornødent opdaterede. Da vores service er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig via selvbetjening i Howdy til at foretage ændringer.

Vi modtager endvidere evt. ændringer på dine kontaktinformationer og organisatorisk tilhørsforhold fra din arbejdsgiver.

3.10. Vi anonymiserer dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi anonymiserer dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring.

Vi anonymiserer alle personhenførbare oplysninger straks efter, at:

 • du har frameldt dig Howdy; (vi har herefter alene dine kontaktoplysninger, som vi behandler i henhold til vores samarbejdsaftale med din arbejdsgiver. Hvis du har spørgsmål til denne behandling, skal du rette henvendelse til din arbejdsgiver);
 • vi har modtaget besked fra din arbejdsgiver, at du er fratrådt. Såfremt din arbejdsgiver opsiger aftalen med os, vil vi straks efter ophøret anonymisere alle personhenførbare oplysninger.
Såfremt vores beredskab er pålagt ved lov at føre journal og registrere dine helbredsoplysninger, er det ikke omfattet af vores sletteprocedure.

3.11. Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Du modtager en kopi af dit samtykke på e-mail, så du altid kan gøre dig bekendt med, hvad det er du har samtykket til. Du kan til enhver tid ved at sende en e-mail til opt-out@worklifebarometer.com tilbagekalde dit samtykke til, at vi må behandle dine personhenførbare oplysninger. En tilbagekaldelse af et samtykke vil medføre, at vi ikke længere kan levere vores service til dig.

3.12. Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Ved at samtykke til at bruge Howdy, samtykker du samtidig til, at vi må videregive dine oplysninger til vores beredskab.

Vi videregiver derudover ikke dine oplysninger i personhenførbar stand til andre uden dit samtykke, herunder til brug for markedsføring.

Vi videregiver ikke personoplysninger om dig i personhenførbart format til din arbejdsgiver.

Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi bruger de indsamlede data til at forbedre vores servicetilbud, samt i anonymiseret form til videnskabelige og statistiske formål, hvor data fra mange brugere indgår.

3.13. Vi anvender profilering

Vi anvender profilering til at udføre de forskellige tjenester i Howdy. Profileringen foregår ved, at dine besvarelser bliver gennemgået automatisk og dine besvarelser tildeles point. Hvor det er er muligt, anvender vi bagvedliggende faglig referenceramme, som f.eks. WHO-5 til at måle trivsel og beregne en trivselsscore.

Hvis profileringen af dine svar viser et behov for kontakt, foretager vores beredskab en individuel og konkret vurdering af dine oplysninger, og vil på den baggrund tage stilling til, om der er behov for sundhedsfaglig rådgivning.

Det er vores beredskab, der foretager en faglig vurdering af de oplysninger du giver os og dem, og som omsætter dine oplysninger til årsagskoder og notater, som gemmes i vores database.

Vi er nødt til at bruge profilering for at kunne give dig det fulde udbytte af Howdy.

4. Sikkerhed

4.1. Vi beskytter dine persondata

Vi har som dataansvarlig truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at de oplysninger, vi modtager fra dig, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen. På disse to links kan du finde en mere detaljeret beskrivelse af vores sikkerhed: 
Informationssikkerhedspolitik
Beskyttelse og privatliv

Vi anvender databehandlere som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af os i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning. Vores databehandlere handler alene i overensstemmelse med den instruks de har modtaget fra os.

Du kan læse nærmere om vores databehandlere her: 
Databehandlere

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

5. Dine rettigheder

5.1. Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager persondata om dig, i det omfang vi videregiver persondata i Danmark og i udlandet.

Du har ret til dataportabilitet og derved at få udleveret dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

5.2. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personhenførbare data. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

5.3. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefonnummer: +45 33193200
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Email: dt@datatilsynet.dk

6. Ophavsret

6.1. Ophavsret til indhold

Ophavsretten til alt indholdet på Howdy, herunder opbygning, processer, design, grafik, fotografier mv. og enhver videreudvikling heraf tilhører os med forbehold for oplysninger om tredjepartskilder.

Foranstående giver ikke os ikke ret til at bruge dine oplysninger på Howdy i personhenførbar tilstand i andre sammenhænge. Vi anvender alene oplysninger i anonymiseret form at udvikle og forbedre indholdet af Howdy.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1. Ansvarsbegrænsning

WLB tilstræber, at Howdy altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor Howdy ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware. Vi tager løbende backup, men kan ikke garantere mod datatab. WLB fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af indhold af din profil forbundet med sådanne hændelser.

Indholdet af de svar du afgiver i Howdy må alene bruges som en vejledende guide og kan ikke erstatte konsultationer med en læge eller anden professionel rådgiver. Hvis du er i tvivl, bør du altid kontakte egen læge. WLB stiller ingen garantier for at identificere personer, der lider af stress, depression, angst eller andre sundhedsforhold, der kan påvirke den enkeltes psykiske eller fysiske velbefindende.

WLB kan ikke holdes ansvarlig for sygdom, død, invaliditet eller økonomiske tab (hverken direkte eller indirekte tab), der beror på anvendelsen af Howdy, med mindre dette beror på grov uagtsomhed eller fortsæt.

8. Dansk ret

Disse vilkår er undergivet dansk ret. Enhver tvist om forståelsen heraf skal ske ved de danske domstole. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.

9. Ændring af vilkår

WLB forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse Vilkår og giver meddelelse til dig herom med et passende varsel. De til enhver tid gældende Vilkår er tilgængelig på Howdy.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.